Interieurcheque


Neem het inspiratieboekje mee naar huis en maak kans op een interieurcheque t.w.v. €400,-


1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Goossens wonen & slapen, gevestigd aan de Beek 4, te Erp (hierna: "Goossens") georganiseerde promotionele actie ter promotie van het merk Goossens (hierna: "deze actie").

1.2 Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

1.3 Goossens is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Goossens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

1.4 Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door Goossens bekend gemaakt worden via de website www.goossens.nl.

1.5 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Goossens gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.6 Deze actie begint op maandag 5 september 2016 en eindigt op vrijdag 31 maart 2017 (hierna: "de actieperiode").

1.7 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

2. De actie

2.1 Gedurende de actieperiode maakt iedereen die zich inschrijft voor de actie bij Goossens wonen & slapen kans op het winnen van een meubelwaardecheque t.w.v. €400,- bij Goossens wonen & slapen.

3. Deelname

3.1 Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland en België woonachtige natuurlijke personen. Minderjarigen tot 18 jaar hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders/wettelijk vertegenwoordiger. Deelnemers dienen over een vaste woon- of verblijfplaats te beschikken waar zij als bewoner staan ingeschreven. Medewerkers van Goossens wonen & slapen en partners zijn van deelname uitgesloten.

3.2 Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.

3.3 Deelnemers kunnen maar eenmalig deelnemen aan deze actie, ongeacht het aantal adressen.

3.4 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.5 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie indien daarom gevraagd wordt door Goossens.

3.6 Goossens is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.

3.7 Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

4. De prijs

4.1 De te winnen prijs van deze actie is een meubelwaardecheque ter waarde van €400,- te besteden bij Goossens wonen & slapen.

4.2 De prijs wordt éénmalig tijdens de looptijd van de actie uitgereikt.

5. Uitkering van prijzen

5.1 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5.2 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan de actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

5.3 De winnaar wordt persoonlijk (via telefoon of e-mail)op de hoogte gebracht. De meubelwaardecheque zal na ontvangst één jaar geldig zijn.

5.4 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.

5.5 Er kan maximaal 1 prijs per persoon/per adres worden ingeleverd.

5.6 De gewonnen prijs in de vorm van een cheque is niet geldig bovenop alle andere lopende acties van Goossens.

5.7 De prijs is niet geldig in de webshop, maar kan alleen fysiek in de winkel worden ingeleverd.

6. Publiciteit

6.1 De winnaar van de prijs geeft Goossens toestemming om gefotografeerd te worden en met naam en toenaam te worden genoemd bij promotionele activiteiten in verband met deze actie en zal overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Goossens verlenen voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden. De winnaar die zijn medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Goossens heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Persoonsgegevens

7.1 Goossens zal de gegevens van de winnaar gebruiken voor de uitvoering van deze actie.

7.2 Persoonsgegevens zullen door Goossens nooit en te nimmer aan derden worden verstrekt, dan wel verkocht of verhuurd.

7.3 Persoonsgegevens zullen alleen door Goossens worden gebruikt voor eigen promotionele doeleinden wanneer hiervoor door de persoon uitdrukkelijk toestemming is gegeven in de communicatie.

8. Klachten

8.1 Klachten omtrent deze actievoorwaarden en deze actie kunnen worden ingediend bij Goossens.

8.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2006. Een ieder die meent dat de actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus, 20301, 2500 EH te Den Haag.